1
Bạn cần hỗ trợ?
Thursday,day 13 month 12 year 2018
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 – đợt 1
12/12/2018
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2019 – đợt 1 như sau:
111
17:31 31/10/2018
111
17:30 31/10/2018
3 Reasons to Study Civil Engineering
01:22 04/09/2018
If you think that the construction industry after graduation will have to "rainy sunny days" outside, less social respect, you will definitely have to think again after reading the...
Web link
© 2015, Vinh University, All rights reserved
Add: 182 Le Duan Str., Vinh City, Nghe An Province, Vietnam
Tel: +84 (038)3855452 - Fax: +84 (038)3855269 - Email: international@vinhuni.edu.vn
Director: Prof. Dr. Dinh Xuan Khoa - President
Any information extracted from this site must be noted the source" Vinh University's Information Gate".