Technologies and organizations in construction section

Thai Duc Kien
Nguyen Trung Hoa
Nguyen Duc Xuan
Nguyen Duy Khanh
Phan Hai Truong
Phan Van Long
Vu Xuan Hung
Nguyen Thi Thanh Tùng
Nguyen Tuan Anh
Nguyen Thi Dieu Thuy
Dang Huy Khanh
Dinh Van Dung
Nguyen Van Hoa